Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności.
Slide 1

Wersja językowa

Wesprzyj fundację

Wspierając Fundację Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, pomagasz nam ocalić od zapomnienia miejsca oraz artefakty, pozostałości po działalności kompleksu KL Auschwitz. Wspólna praca i pomoc pozwoli zachować niemych świadków tych tragicznych wydarzeń dla przyszłych pokoleń.

czytaj więcej

STATUT
FUNDACJI POBLISKIE MIEJSCA PAMIĘCI AUSCHWITZ-BIRKENAU


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1
Nazwa Fundacji

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Oświęcimiu przy ul. Sienkiewicza 9, przez Notariusza Katarzynę Żubrowską, Repertorium  A nr 4687/2012,  z woli fundatora Dagmara Kopijasza.

 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst jednolity 1991 r. Dz. U. nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 3. Siedzibą fundacji jest miasto Brzeszcze.

 4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

 6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 7. Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

 8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 9. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 10. Ministrem właściwym ze względu na cele statutowe Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Rozdział II
Przedmiot i formy działania Fundacji

§3
Cele i zasady działania Fundacji.

 1. Celem Fundacji jest:

  1. Zachowanie, przechowywanie, ochrona, konserwacja i opieka nad rzeczami, przedmiotami oraz artefaktami, związanymi z  byłym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz z jego podobozami, będących w rękach osób prywatnych.

  2. Konserwacja, inwentaryzacja, dbałość o zachowanie autentyczności do celów muzealnych oraz wystawienniczych  rzeczy, przedmiotów i artefaktów związanych z byłym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz z jego podobozami.

  3. Prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej, naukowej, kulturalnej oraz edukacyjnej w zakresie holokaustu, martyrologi, ludobójstwa i niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych.

  4. Wypożyczanie eksponatów i artefaktów pochodzących z kolekcji prywatnych.

  5. Promocja i organizacja wolontariatu.

 2. Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez:

  1. Tworzenie i współtworzenie wystaw związanych z  martyrologią, holokaustem na terenie oraz poza granicami kraju.

  2. Pozyskiwanie funduszy ze źródeł prywatnych, państwowych , europejskich i zagranicznych na zachowanie, przechowywanie, ochronę, konserwacja, opiekę nad rzeczami, przedmiotami oraz artefaktami związanymi  z byłym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz z jego podobozami, będących w posiadaniu osób prywatnych.

  3. Pozyskiwanie funduszy na zachowanie i konserwację kolekcji fundatora oraz zabytków będących w posiadaniu Fundacji.

  4. Organizowanie, udostępnianie, wypożyczanie, promowanie kolekcji i artefaktów fundatora po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.

  5. Organizowanie przestrzeni wystawienniczej  upamiętniającej holokaust, martyrologię, ludobójstwo oraz niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne.

  6. Organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń, prelekcji o tematyce związanej z holokaustem, martyrologią, ludobójstwem i niemieckimi nazistowskimi obozami koncentracyjnymi.

  7. Podejmowanie współpracy z organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.

  8. Podejmowanie współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami akademicko-badawczymi w Polsce i na świecie w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,

  9. Inicjowanie i finansowanie własnych projektów, w tym we współpracy z Muzeum Auschwitz – Birkenau oraz innymi organizacjami i muzeami.

  10. Wydawanie, kolportowanie, promowanie wydawnictw fundacji.

  11. Organizowanie i finansowanie działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

  12. Tworzenie ścieżek i tras edukacyjnych po pobliskich miejscach pamięci po byłym  niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau tj. na terenach nie wchodzących w obszar Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

  13. Organizowanie, przyjmowanie i obsługa osób zwiedzających oraz wycieczek.

§4

 1. Majątek Fundacji Stanowi:

  1. Fundusz założycielski wskazany w akcie założycielskim Fundacji.

  2. Ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i niemajątkowe, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne i inne dobra rzeczowe otrzymane i nabyte w czasie działalności Fundacji.

 

§5

 1. Dochody fundacji pochodzą w szczególności z:

  1. darowizn i dotacji przekazywanych przez fundatora,

  2. krajowych, zagranicznych i międzynarodowych darowizn, spadków, zapisów,

  3. krajowych, zagranicznych i międzynarodowych dotacji i subwencji oraz grantów,

  4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,

  5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

  6. odsetek z lokat bankowych.

  7. wpływów uzyskanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej i instytucji unijnych oraz innych międzynarodowych,

  8. wpływów z tytułu dywidend i zysków posiadanych udziałów,

  9. innych źródeł przychodów przewidzianych prawem.

  10. innych dochodów własnych fundacji.

§6

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych właściwymi przepisami.

 2. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych i na pokrycie kosztów działalności.

 

Rozdział III
Organy Fundacji

Władze Fundacji.
§ 7

 1. Władzami fundacji są:

  1. Rada Fundacji,

  2. Zarząd Fundacji.  

Rada Fundacji.
§ 8

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym działania Fundacji.

 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.

 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator oraz wybrane przez  niego osoby fizyczne lub prawne.

 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada za zgodą Fundatora.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady lub przez odwołanie członka przez Fundatora.

 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji

 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje  i przewodniczy zebraniom Rady.

 

§ 9

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 10

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu za zgodą Fundatora.

 2. Podejmowanie decyzji za zgodą Fundatora o zatrudnieniu członków Zarządu i ustaleniu ich wynagrodzenia .

 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.

 7. Podejmowanie za zgodą Fundatora oraz na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

§ 11

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji.
§ 12

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza, powoływanych i odwoływanych za zgodą Fundatora przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję.

 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu za zgodą Fundatora.

 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji lub Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady lub Fundatora.

 5. Kadencja nowo wybranego członka Zarządu upływa razem z kadencją pozostałych członków Zarządu.

 6. Prezes, Wiceprezes i Sekretarz Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą być wynagradzani i nagradzani na podstawie odrębnych umów cywilno-prawnych, w przypadku gdy tak zadecyduje Fundator w akcie powołania na w/w funkcje, bądź później w innym, osobnym akcie.


§ 13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

  2. uchwalanie regulaminów,

  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji
§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu lub Wiceprezes wraz z innym członkiem Zarządu działający łącznie.

 

Zmiana Statutu
§ 15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji oraz Fundatora. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Fundator może także zmieniać inne postanowienia Statutu.

 

§ 16

Fundator poprzez zmianę Statutu może powołać inne organy Fundacji.

 

Połączenie z inną fundacją.
§ 17

 1. Fundacja za zgodą Fundatora może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja  może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek w kraju i za granicą

 

§ 18

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Fundator i  Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji.
§ 19

 1. O likwidacji Fundacji za zgodą Fundatora decyduje w drodze jednomyślnie podjętej uchwały Rada Fundacji,  

 2. Likwidatora Fundacji powołuje w drodze uchwały Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji niezwłocznie zawiadamia Sąd oraz Ministra właściwego ds. Kultury.

 

§ 20
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie znajdują przepisy ustawy o fundacjach.

Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz – Birkenau
Koncepcja Programowa

Nazwa

Nazwa „Pobliskie Miejsca Pamięci” określa obszary działania Fundacji. Pierwszy z nich ma charakter geograficzny i definiuje Pobliskie Miejsca otaczające teren obecnego Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. Są to tereny byłych podobozów, gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw funkcjonujących w systemie administracyjnym Auschwitz, które po wyzwoleniu obozu stały się częścią przestrzeni publicznej i prywatnej i  pozostają nią do dziś. Kolejnym zasadniczym elementem jest Pamięć o Pobliskich Miejscach. Celem Fundacji jest to, by zaistniały one w przestrzeni publicznej, jako Miejsca Pamięci. Miejsca, w których  cierpieli i umierali ludzie, a sprawcy ich gehenny byli bezwzględni. Budowanie tej pamięci ma dopełnić obraz skali, na jaką działała fabryka śmierci w Auschwitz – Birkenau.   

Idea

Fundacja została powołana w 2013 r. w celu ratowania przedmiotów oraz artefaktów związanych z byłym niemieckim, nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady Auschwitz – Birkenau oraz z jego podobozami, pozostających w rękach osób prywatnych.

Pierwotny obszar działalności całego systemu obozowego i podobozów niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau, daleko wykraczał po za granice obecnego Muzeum. Wiele z tych pamiątek w dalszym ciągu znajduje się poza kontrolą konserwatorską i wymaga natychmiastowej opieki.

Aby ten cel osiągnąć i zachować jak najwięcej dla kolejnych pokoleń Fundacja ma pozyskiwać środki na ich konserwację, ochronę, przechowywanie oraz popularyzację. Nie pozwólmy by eksponaty, o których losie w dużej mierze decyduje przypadek przepadły bezpowrotnie.       

Misja Fundacji

Opieka nad zbiorami

Podstawowym zadaniem Fundacji jest szeroko rozumiana, określona przepisami prawa polskiego oraz Kodeksu Etyki The International Council of Museums, ochrona nad przedmiotami oraz artefaktami związanymi z byłym niemiecki nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady Auschwitz – Birkenau.

Fundacja chroni zbiory fundatora oraz pracuje nad pozyskaniem kolejnych istniejących jeszcze pamiątek.

Realizacja tego zadania, wymaga dużego nakładu środków związanych z pozyskaniem artefaktów, jak również ich właściwą konserwacją zgodną z obowiązującymi zasadami sztuki konserwatorskiej. Tylko w taki sposób jesteśmy w stanie zachować istniejące jeszcze artefakty. Dopełniającym elementem procesu ochrony obiektów jest ich magazynowanie z zachowaniem odpowiednich warunków przechowywania. Kolejnym zadaniem Fundacji jest opracowywanie powierzonych zbiorów zgodne z obowiązującymi przepisami muzealnymi.  Stworzona nowoczesna, elektroniczna ewidencja, uwzględniająca specyfikę zbiorów  pozwoli na ich właściwe opisanie oraz sprawne poruszanie się po zgromadzonym zasobie.   

Popularyzacja zbiorów

Na realizację tego zadania składa się wiele elementów. Jednym z nich jest eksponowanie opracowanych zbiorów zarówno na wystawach własnych jak i tworzonych w ramach współpracy z innymi muzeami i instytucjami kultury w kraju i za granicą. Popularyzacja to również edukacja, badania naukowe oraz działalność wydawnicza.

Działalność wystawiennicza

Zachowane  przedmioty i artefakty po byłym obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz – Birkenau należy chronić, ale również eksponować. Prowadząc działalność wystawienniczą związaną z historią Holocaustu, ludobójstwa i obozów, zamierzamy się dzielić powierzonym zbiorem z wszystkimi, którzy chcieliby opowiadać o historii obozów koncentracyjnych i zagłady oraz największej zbrodni ubiegłego stulecia, jaką było ludobójstwo oraz Holocaust. Fundacja jest otwarta na różne formy współpracy:  tworzenie wystaw, wypożyczanie powierzonego zasobu na ekspozycje, udostępnianie fotografii oraz materiałów związanych z artefaktami.        

Edukacja

Za pośrednictwem prezentowanych artefaktów zamierzamy pokazać tym, którzy nas odwiedzą, czym były podobozy i samo Auschwitz – Birkenau. Chcemy prezentować artefakty w określonym kontekście, uwarunkowanym okolicznościami historycznymi jakie im towarzyszyły, które wspólnie utworzą spójną historię.

Edukacja to również poznawanie Miejsc Pamięci, dlatego jednym z kolejnych zadań Fundacji jest organizacja wycieczek studyjnych, warsztatów oraz lekcji w terenie. Jedynie kontakt z historycznymi miejscami oraz artefaktami, które pochodzą z tych miejsc jest w stanie wzbudzić u zwiedzających wyobrażenie skali działalności Auschwitz – Birkenau i jego podobozów.

Uzupełnieniem tych działań będzie organizacja oraz współudział w szkoleniach, seminariach, konferencjach i prelekcjach związanych z historią Holocaustu, ludobójstwa oraz obozów. 

Działalność naukowa

Pierwszym etapem rozpoznawania przedmiotów jest ich opracowanie. Stanowi to podstawę do badania artefaktów i ich roli w funkcjonowaniu obozów. Badania nad przedmiotem, jako wytworem zamierzonej ludzkiej działalności, stanowią podstawę wybranych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych. W nurt ten wpisują się również współczesne badania historyczne. Wartość poznawcza, jaką przedstawiają powierzone zbiory ma istotne znaczenie dla badania historii Holocaustu i ludobójstwa.  Dzieje wielu powierzonych przedmiotów nie zakończyły się wraz z wyzwoleniem obozu i końcem wojny. W przeważającej większości funkcjonowały one dalej w przestrzeni poobozowej, determinowanej konsekwencjami wojny. Mając tego świadomość Fundacja stara się zbierać wszelkie informacje o artefaktach, zarówno związane z funkcjonowaniem podobozów, ich losu powojennego i okoliczności pozyskania. Dlatego jednym z zadań Fundacji w ramach popularyzacji zasobu jest inicjowanie badań nad powierzonymi artefaktami.  

Działalność wydawnicza

Realizując  zadania statutowe Fundacja zamierza prowadzić działalność wydawniczą. Zależy nam na tym by publikacje powstawały w ramach projektów własnych Fundacji oraz przy współpracy z innymi podmiotami. Chcemy w ten sposób poszerzać wiedzę o historii system podobozów Auschwitz – Birkenau i przekazywać ją społeczeństwu.

Współpraca

By móc w pełni realizować swoją misję jesteśmy świadomi, że jedynie współpraca z innymi pozwoli osiągnąć w pełni zamierzony cel. Dlatego Fundacja jest otwarta na wszelką współpracę związaną z profilem naszej działalności. My też mamy wiele do zaoferowania.

Fundacja została powołana w 2013 r. w celu ratowania rzeczy, przedmiotów oraz artefaktów związanych z byłym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady Auschwitz – Birkenau oraz z jego podobozami, będących obecnie w rękach osób prywatnych.

Pierwotny obszar działalności całego systemu obozowego i podobozów KL Auschwitz – Birkenau, daleko wykraczał poza granice obecnego Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. Wiele z tych pamiątek w dalszym ciągu znajduje się poza kontrolą konserwatorską i wymaga natychmiastowej opieki. 

 
 By realizować to zadanie i zachować jak najwięcej dla kolejnych pokoleń Fundacja ma na celu pozyskiwanie środków na ich konserwację, ochronę, przechowywanie oraz popularyzację.

Szczegółowe ramy działalności Fundacji określa Statut fundacji oraz Koncepcja programowa.


Zarząd Fundacji

Agnieszka Molenda-Kopijasz - Prezes Fundacji

Artur Ciągała - Wiceprezes Fundacji

Agata Kukla - Sekretarz Fundacji

 

Rada Fundacji

Paweł Molenda

Paulina Molenda

Dagmar Kopijasz

 

Obsługa Medialna

Grzegorz Samborski (zdjęcia oraz filmy)

 

Specjalista ds. promocji i rozwoju

Piotr Świąder - Kruszyński 

 

Członkowie Fundacji

Artur Blarowski

Krzysztof Kołodziejczyk

Grzegorz Siuta

Eric Champault przedstawiciel Fundacji we Francji

 

Adres

Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz – Birkenau

ul. Bór 67

32 - 620 Brzeszcze

 

Wspierając Fundację Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, pomagasz nam ocalić od zapomnienia miejsca oraz artefakty, pozostałości po działalności kompleksu KL Auschwitz. Wspólna praca i pomoc pozwoli zachować niemych świadków tych tragicznych wydarzeń dla przyszłych pokoleń.

Wsparcie w postaci wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto Fundacji:

Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau
KRS 0000454495
NIP 549-243-58-05
REGON 122876574

numer rachunku bankowego:
Bank PKO BP, SWIFT: BPKOPLPW 

PL 42 1020 2384 0000 9202 0168 0271