Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności.
Slide 1

Wersja językowa

Support the Foundation

By supporting the Foundation, You help us to save memory places and artifacts that are left over by the activity of KL Auschwitz – Birkenau concentration camp from being forgotten. Our shared cooperation will help to save those silent witnessess of the tragic events for future generations.

read more

Articles


Today took place a ceremony of 72nd anniversary of sgt Alvin J Ellin’s death

Read more: Alen J Ellin's death anniversary

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony prywatności oraz zawiera informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez firmę Operatora witryny internetowej www.auschwitz-podobozy.org

Dane operatora

Operatorem niniejszej witryny internetowej jest Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

Dane osobowe

Operator nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Portalu.

Zabezpieczenie danych

Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau dokłada wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu naszej firmy.  Informacje są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Cookies (Ciasteczka)

Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową, które gromadzą dane takie jak rodzaj przeglądarki, system operacyjny, odwiedzone strony internetowe, godziny odwiedzin, oglądane treści, oglądane reklamy oraz inne informacje o strumieniu danych. Wykorzystujemy pliki cookie, aby dopasować nasze strony internetowe do Państwa indywidualnych potrzeb. Pliki cookie pozwalają nam także monitorować ruch na naszych stronach internetowych, w tym odwiedzane podstrony, liczbę odwiedzających oraz ścieżki ruchu. Obsługę plików cookie na swoim komputerze, telefonie komórkowym albo innym urządzeniu można włączyć lub wyłączyć. Większość przeglądarek internetowych umożliwia akceptowanie lub blokowanie konkretnych plików cookie lub ich rodzajów, a także blokowanie lub usuwanie wszystkich plików cookie. Zależy to od danej przeglądarki internetowej. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi danej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub blokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na korzystanie z wielu stron internetowych.

Google Analytycs

Serwis korzysta z statystyk Google Analytics. Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Kontakt

Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z operatorem serwisu. poprzez formularz dostępny na stronie kontakt. Operator przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile. Operator gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

Postanowienie końcowe

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu, załączników, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Portalu prosimy kierować do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie kontakt.

Data opublikowania polityki prywatności 24.01.2014.

This privacy policy determines the rules of privacy protection and contains information regarding way of using data collected by the provider of website www.auschwitz-podobozy.org

Operator Data

The operator of this website is the Foundation

Personal Data

Operator does not share nor transfer against the law, any personal info contained in the personal info database of the portal, this concerns mainly advertisers.

Data Protection

The Foundation uses technical and organizational means, which aim is to provide maximum security of collected user data from any unauthorized acces or invalid use by unauthorized third parties. These methods are being developed with the technological progress, any needs and available sources of security. The foundation try's It's best to save the users from any unauthorized acces, , modification, exposure or deletion of the data belonging to our establishment. Data is contained and processed maintaining security means that meet or exceed the needs of Polish and European law, especially agreeably with the act from the day 29th of August 1997 about personal data security.

Cookies

Cookies are small text informations stored by the internet browser, which contain data such as type of the browser, operating system, visted internet sites, time of visits, viewed content, viewed ads and any other info about the streamed data. We use  the cookies  to adjust our website to Your individual needs. The cookies also allow us to monitor the traffic on our website, including visited sub sites, number of visitors and traffic ways. The cookies can be turned on and off on Your computer, smartphone or any other appliance. Most of the web browsers allow also accepting or blocking specific cookies or their types, likewise blocking and deleting all the cookies. To use that function, You need to become acquainted with the instruction of Your web browser. However, it's necessary to remember that limiting or blocking cookies can negatively affect using of many websites.

Google Analytics

Server uses Google Analytics statistics. Google Analytics uses „cookies”, which are text files placed on the users computer to allow the website to analyze the way it's being used by tje users.  Information generated by cookies (including the IP) will be sent to Google company and stored by it on servers in the United States. Google will use this information to estimate using the website by the user, to make reports regarding traffic on the website for the Operator and to provide other services related to activity on website and using of the internet. Google can also transfer this data to third parties, if it's obliged to do so by the law, or in case when those parties proccess the information on behalf of Google. Google will not link the IP of the user with any other data in it's possession. Using this website, the users allows Google to process data concerning him in the way and manner mentioned above.

Contact

Users of the portal have the possibility of direct e-mail contact with the service operator, and that's using the contact sheet available on the „contact” site. Operator stores correspondence with his users for statistical use, and for best and fastest reaction for any emerging questions, and also in the field of complaint conclusions and taken administrative interventions on profiles based on reports. Operator ensures, that adresses and data collected this way will not be used to communicate with the user in any means other than realization of the report.

Final decisions

Any questions and doubts regarding in particualr the regulations, attachments, policy of privacy protection and using the portal should be adressed to the customer service usng the contact sheet available on contact site.

Date of stating the privacy policy: 24th of January 2014